Home » Francja Redniowieczna: Frankowie, Ksi Stwo Normandii, Francja Wczesno Redniowieczna, Mariusz Z Aventicum, Grzegorz Z Tours, Brunhilda by Source Wikipedia
Francja Redniowieczna: Frankowie, Ksi Stwo Normandii, Francja Wczesno Redniowieczna, Mariusz Z Aventicum, Grzegorz Z Tours, Brunhilda Source Wikipedia

Francja Redniowieczna: Frankowie, Ksi Stwo Normandii, Francja Wczesno Redniowieczna, Mariusz Z Aventicum, Grzegorz Z Tours, Brunhilda

Source Wikipedia

Published August 3rd 2011
ISBN : 9781231933329
Paperback
30 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 28. Rozdzia?y: Frankowie, Ksi?stwo Normandii, Francja wczesno?redniowieczna, Mariusz z Aventicum, Grzegorz z Tours, Brunhilda, Krucjata arago?ska, Marchia Austriacka, Lambert z Maastricht, Oriflamme, Deuteria, Einhard,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 28. Rozdzia?y: Frankowie, Ksi?stwo Normandii, Francja wczesno?redniowieczna, Mariusz z Aventicum, Grzegorz z Tours, Brunhilda, Krucjata arago?ska, Marchia Austriacka, Lambert z Maastricht, Oriflamme, Deuteria, Einhard, Wojna Frank w z Burgundami, ?akeria, Maubuisson, Traktat z Saint-Clair-sur-Epte, Traktat w Meerssen, Opactwo Corvey, Montjoie, Hugo I Trwo?liwy, Armaniacy, Frankowie Saliccy, Ksi?stwo Owernii, Berta z Tours, Aimoin, Frankowie Rypuarscy. Fragment: Francja ?redniowieczna - okres w historii Francji trwaj?cy od ostatecznego rozpadu pa?stwa Frank w (traktat w Meerssen - 870, ?mier? Karola Grubego - 888) do zako?czenia wojny stuletniej (1453) i ?mierci Ludwika XI (1483). Dzieje polityczne tego okresu mo?na podzieli? na dwie cz ci. Okres pierwszy trwaj?cy do roku 1328, zwyczajowo przyjmowanego za pocz?tek wojny stuletniej, jest to czas odbudowy znaczenia w?adzy kr lewskiej, a tak?e zwi?zanego z nim ?ci?le konfliktu francusko-angielskiego. Oba te procesy zosta?y zako?czone sukcesem za spraw? Filipa II Augusta i jego syna Ludwika VIII Lwa, kt rym uda?o si? z?ama? pot?g? Plantagenet w i znacznie poszerzy? domen? kr lewsk?. Zwie?czenie ich dzie?a dokona? Ludwik ?wi?ty zawieraj?c z kr lem Anglii Henrykiem traktat w Pary?u (1259), ko?cz?cy pierwszy okres rywalizacji francusko-angielskiej i piecz?tuj?cy dominacj? kr la nad ca?ym kr lestwem. Drugi okres rozpoczyna si? wraz ze ?mierci? Karola VI w 1328, ta ta zwyczajowo uwa?ana jest za pocz?tek kryzysu kr lestwa. Po czenie globalnego kryzysu gospodarczego XIV wieku, plag? czarnej ?mierci i wybuchu niszcz?cego i d?ugotrwa?ego konfliktu z Angli? doprowadzi?o do za?amania postaw kr lestwa, przetrzebienia ludno?ci i wt rnej feudalizacji - ponownego odrodzenia si? ksi?stw terytorialnych. Dopiero panowanie Karola VII i Ludwika XI doprowadzi?o do stopniowego za?egnania wszystkich przeciwno?ci i budowy nowo?ytnego pa?stwa. Pa?stwa frankijskie po uk?adach w Verdun i MeerssenNa tronie kr lewski...